PUMA
Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea     
Martí Sentañes E. Els memorials o instruccions per als sindics a Corts de la ciutat de Lleida durant el regnat d'Alfons el Magnanim. In: Actes del 53è Congres de la Comissio Intenacional per a L'Estudi de la Historia de les Institucions Representatives i Parlamentaries (Barcelona, juny 2005). Proceedings, vol. II pp. 1633 - 1651. Publicacions del Parlament de Catalunya, Museu d' Historia de Clatalunya, 2005.
 
 
Abstract
(English)
Memorials, instructions of municipal government of royal cities Catalan prepared for the representatives to meetings of Parliament, have been poorly studied.
Abstract
(Italiano)
Els memorials, instruccions que el govern municipal de les ciutats reials catalanes prepara per als seus representants a les assemblees de Corts, han estat escassament estudiats.
Subject memorials
procuradors
Lleida
Alfons el Magnanim


Icona documento 1) Download Document PDF


Icona documento Open access Icona documento Restricted Icona documento Private

 


Per ulteriori informazioni, contattare: Librarian http://puma.isti.cnr.it

Valid HTML 4.0 Transitional